Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή των Συναδέλφων στα ακόλουθα:
Οι κύριες διατάξεις του Καταστατικού για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι οι ακόλουθες:

Α) Συνδρομές-Προθεσμία: ΑΡΘΡΟ 3:
 «…Τελευταία προθεσμία καταβολής συνδρομών για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων.» Εν προκειμένω, μέχρι την Δευτέρα, ώρα 15:00, της 11ς Απριλίου 2016. (Εφόσον οι συνδρομές κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης στην Εθνική Τράπεζα 104-296640-96, παρακαλούνται τα Μέλη να αποστείλουν αντίγραφο του καταθετηρίου στο φαξ 210 32 17 164 ή στο e-mail enosis@enosisve.gr, για να λάβει γνώση το Ταμείο και η Εφορευτική Επιτροπή.  Το καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφει το όνομα του Μέλους της Ένωσης.)

Β) Ημερήσια Διάταξη: Σύμφωνα με τη διάταξη του Καταστατικού, ΑΡΘΡΟ 8, παρ. 5:
«Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες, ως κυρίαρχα όργανα διοίκησης της Ένωσης, μπορούν να αποφασίζουν για κάθε θέμα που συγκεκριμένα αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.»
«Κάθε άλλη πρόταση δύναται να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη εφ' όσον κατατεθεί επτά (7) εργάσιμες ημέρες προ της Γεν. Συνέλευσης και την υπογράφουν δεκαπέντε (15) Μέλη, ταμειακά εν τάξει.»

Γ) Εξουσιοδοτήσεις: ΑΡΘΡΟ 8, παρ. 6:
«Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία των παρόντων Τακτικών μελών. Τα Τακτικά Μέλη (ταμειακά εν τάξει) μπορούν να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο Τακτικά Μέλη τα οποία, στην περίπτωση αυτή, δικαιούνται να ασκούν για λογαριασμό των εντολέων τους όσα δικαιώματα προβλέπει το Καταστατικό για τα Τακτικά Μέλη. Η ψήφος των εκπροσωπουμένων είναι απόλυτα έγκυρη στις φανερές και μυστικές ψηφοφορίες. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα του ενός Τακτικά Μέλη.»

Δ) Εκλογή Μελών Δ.Σ.: ΑΡΘΡΟ 9, παρ. γ:

«Τα Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, με μυστική ψηφοφορία, ύστερα από υποβολή αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως υποψηφιότητας, μέχρι και 48 ώρες προ των αρχαιρεσιών (δηλαδή 11:0 π.μ. της Παρασκευής 15/4/2016). Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε Πίνακα που αναρτάται στα Γραφεία της Ενώσεως.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου